Ana Sayfa Gündem 16 Kasım 2020 7 Görüntüleme

Adalet Bakanlığı 400 idare memuru başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanlığı 400 yönetim memuru alımı ilanı yayınlandı. 9-5 dereceli takımlara 300’ü erkek, 100’ü bayan olmak üzere toplamda 400 yönetim memuru öğrencisi alınacak. Müracaatlar, 27.11.2020 tarihinde başlayıp 11.12.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi süreç şube müdürlükleri, şeflikleri ve ofislerine şahsen yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar katiyen kabul edilmeyecektir. Pekala, müracaat kaideleri nelerdir? Adalet Bakanlığı yönetim memuru alımına kimler müracaat yapabilir?

 

ADALET BAKANLIĞI MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur İmtihan, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşçisi Eğitim Merkezleri Kuruluş, Vazife ve Çalışma Yönetmeliğinin 29’uncu hususu kararları mucibince adayların aşağıdaki koşulları taşımaları gerekmektedir.

 

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak, 

-Yapılacak imtihanın son müracaat tarihi prestijiyle erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Yapılacak imtihanın son müracaat tarihi olan 11.12.2020 prestijiyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi imtihan (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür İmtihanı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kelamlı imtihan ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.

– Misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi pürüzler bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sıhhat Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sıhhat konseyi raporu ile belgelemek, (sağlık konseyi raporu kelamlı imtihan ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

-2020 KPSS LİSANS imtihanı KPSSP3 puan cinsinden en az 70 puan almış olmak,

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak, 

Müracaat esnasında istenilecek dokümanlar ve yapılacak süreçler;

– Müracaat Formu (Ek-1) (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar adresinde belirtilen formlar kısmında yer almaktadır. Fotoğrafsız müracaat formları kabul edilmeyecektir.)

– Nüfus cüzdanı fotokopisi,

– Tahsil durumlarını gösteren dokümanın aslı yahut noter onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezun dokümanı,

– 2020 KPSS LİSANS imtihanı KPSSP3 puan çeşidini gösterir imtihan sonuç evrakının çıktısı.

Adaylar 27.11.2020 – 11.12.2020 tarihleri ortasında Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi süreç şube müdürlükleri, şeflikleri ve ofislerine müracaatlarını şahsen yapılacak olup müracaat esnasında müracaat formu ile birlikte üstte istenilen evrakları teslim edeceklerdir. 

KELAMLI İMTİHAN VE MÜLAKAT NASIL OLACAK?

-Sözlü imtihan ve mülakata, 2020 KPSS LİSANS imtihanına katılıp KPSSP3 puan çeşidinden 70 ve daha üst puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (300 Erkek) takım sayısının 5 katı (1.500) ve (100 Kadın) takım sayısının 5 katı (500) yönetim memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.

ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR NELER?

– İsimli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair (adayların devam eden yahut sonuçlanan soruşturma ve kovuşturmaların olup olmadığını, var ise hatanın niteliği ve mahkeme bilgilerini belirtir imzalı ve yazılı beyana ek olarak www.turkiye.gov.tr adresinde ‘Adli Sicil Kaydı Sorgulama’ ekranından alacakları çıktı belgesi) beyanı, (Beyan Formu)

– Tahsil durumlarını gösteren evrakın noter onaylı sureti yahut e-devlet üzerinden alınan mezun dokümanı ya da ilgili kurumunca (üniversite yahut fakülte yetkilisi) verilen onaylı örneği 

– 2020 KPSS LİSANS imtihanı KPSSP3 puan tipini gösterir imtihan sonuç dokümanının çıktısı,

– Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6×9) (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan İşçinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik kararlarına uygun),

– Fotoğraflı özgeçmiş (Ek-2) (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar adresinde belirtilen formlar kısmında yer almaktadır.)

– Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı yahut pasaport) fotokopisi,

– Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak misyon yapmış olanlardan misyon yaptıkları kurumdan alacakları hizmet evrakı,

– İmtihan müracaat tarihi prestijiyle şimdiki askerlik durum evrakı (www.turkiye.gov.tr adresinden alınmış çıktılar kabul edilebilir.) Askerlikten muaf olanların muafiyete ait sıhhat şurası raporunun yahut öbür muafiyet evraklarının fotokopisi,

Kelamlı imtihan ve mülakata girecek adayların isimleri ile adaylardan üstte belirtilen evrakların istenileceği tarihler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir.

KELAMLI İMTİHAN BAHİSLERİ

– İlgilinin atanacağı takımın gerektirdiği mesleksel bilgi 40, 

– Atatürk Unsurları ve İnkılâp Tarihi 20, 

– Genel kültür 40,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı takımın gerektirdiği mesleksel bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu yönetimine ait mevzuların bir yahut birkaçından soru sorulacaktır. 

MÜLAKAT BAHİSLERİ

– İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50, 

– Bir mevzuyu kavrama ve tabir yeteneği 50, 

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının kelamlı imtihanda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir. 

Kelamlı imtihan ve mülakata girecek adayların isimleri, imtihan yerleri ile kelamlı imtihan tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir.

SON MUVAFFAKİYET LİSTESİ

Kesin muvaffakiyet listesi, adayların merkezi imtihan, kelamlı imtihan ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına nazaran belirlenerek imtihanın bitiminden sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecektir.

Sonuncu muvaffakiyet listesinde, puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi imtihan puanı, kelamlı imtihan puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

İmtihanı kazanan adayların, öğrenciliğe kabulde istenecek evraklarla birlikte, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlıkça belirlenecek olan eğitim merkezlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

İMTİHANI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER 

– Misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi mahzurlar bulunmadığına dair Sıhhat Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sıhhat konseyi raporu,

Müddetinde başvurmayanlar, istenilen evrakları müddetinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe müracaat koşullarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine kesin muvaffakiyet listesindeki sıralamaya nazaran başarılı adaylar ortasından eğitimin başladığı tarihe kadar öğrenci adayı alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci adayı alımı yapılmayacaktır. 

Eğitime başladıkları tarihte, sıhhat raporu ve güvenlik soruşturması süreçleri tamamlanmamış olanlar için süreksiz kayıt yapılacaktır. Sıhhat raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sıhhat raporunun ibraz edilememesi yahut güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci adayı alınmayacaktır. 

Haber7

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898
en iyi casino siteleri en iyi casino siteleri slot siteleri beylikdüzü escort www.ocianews.com kocaeli escort bursa escort
hack forum gaziantep escort gaziantep escort bedava hesaplar